Executive Committee (EC) Board

Patrons:

Dr. P. Rama Rao
Prof. D. Banerjee
Dr. G. Malakondaiah
Dr. A. C. Raghuram
Dr. Vikas Kumar

Past Presidents:

Dr. A. Venugopal Reddy, Hyderabad
Dr. K. Tamilmani, Bengaluru
Dr. T. Jayakumar, Kalpakkam
Shri. P. Jayapal, Bengaluru

President:

Dr. B P C Rao, Kalpakkam

Vice President:

Dr. N. Eswara Prasad, Kanpur
Prof. R.C. Prasad, Mumbai
Dr. M. Srinivas, Hyderabad
Dr. S. Seetharamu, Bengaluru
Shri. B. Saha, Hyderabad
Dr. S. Tarafdar, Jamshedpur

General Secretary:

Dr. P Parmeshwaran, Kalpakkam

Joint Secretaries:

Dr. Swati Biswas, Bengaluru
Dr. Chandan Mondal, Hyderabad

Treasurer:

Shri B. Jana, Hyderabad

Co-Treasurer:

Shri C.N. Venkiteswaran, Kalpakkam

Members:

Dr. G. Madhusudhana Reddy, Hyderabad
Shri. R.K. Satpathy, Hyderabad
Prof. V.S. Raja, Mumbai
Prof. G.V.S. Nageswara Rao, Warangal
Dr. S.V.S.N. Murty, Thiruvananthapuram
Dr. G.D. Janaki Ram, Chennai
Dr. Sandeep Bhattacharyya, Jamshedpur
Dr. M. Sujatha, Bengaluru
Dr. R. Divakar, Kalpakkam
Shri M.S. Velpari, HAL (F/F), Bangalore
Prof. Raghu Prakash, Chennai
Prof. K. Srinivasa Rao, Visakhapatnam
Dr. Vivekananda Kain, Mumbai
Shri S.K. Jha, Bengaluru
Dr. R. Vaideeswaran, Tiruchirapalli
Dr. Komal Kapoor, Hyderabad
Shri Y.S. Gowaikar, Pune
Shri Satyapal Singh, Hyderabad
Dr. Kulvir Singh, Hyderabad